Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin

Công bố thông tin

--
2
Thg6
2020

Về việc ký kết giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với các bên có liên quan trong năm 2020

Công bố thông tin Về việc ký kết giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với các bên có liên quan trong năm 2020
Xem chi tiết
bởi : admin
24
Thg4
2020

Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg4
2020

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.

Về việc thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin
9
Thg4
2020

Công bố thông tin về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
24
Thg3
2020

Công bố thông tin bất thường Về việc thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn chi phối.

Về việc thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin
21
Thg2
2020

Về việc gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2020 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2020 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
31
Thg12
2019

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.

Về việc thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg12
2019

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Về ngày đăng ký cuối để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Xem chi tiết
bởi : admin
21
Thg11
2019

Công bố thông tin về việc Người phụ trách quản trị Công ty Cồ phần Cảng Sài Gòn

Về việc Người phụ trách quản trị Công ty Cồ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
15
Thg11
2019

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với Công ty Cồ phần In và Thương mại Vina

Về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với Công ty Cồ phần In và Thương mại Vina
Xem chi tiết
bởi : admin