Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin

Công bố thông tin

--
24
Thg3
2020

Công bố thông tin bất thường Về việc thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn chi phối.

Về việc thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin
21
Thg2
2020

Về việc gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2020 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2020 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
31
Thg12
2019

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.

Về việc thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg12
2019

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Về ngày đăng ký cuối để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Xem chi tiết
bởi : admin
21
Thg11
2019

Công bố thông tin về việc Người phụ trách quản trị Công ty Cồ phần Cảng Sài Gòn

Về việc Người phụ trách quản trị Công ty Cồ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
15
Thg11
2019

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với Công ty Cồ phần In và Thương mại Vina

Về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với Công ty Cồ phần In và Thương mại Vina
Xem chi tiết
bởi : admin
5
Thg11
2019

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp giữa công ty mẹ và công ty có vốn góp chi phối.

Về việc thông qua việc ký kết Hợp giữa công ty mẹ và công ty có vốn góp chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin
24
Thg10
2019

Về việc ký hợp đồng giữa công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng giữa công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg10
2019

Cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được bổ nhiệm mới

Công bố thông tin bất thường: cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được bổ nhiệm mới.
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg10
2019

Về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin