Berths

 

WHARVES
Terminal Quay Length Depth
NHA RONG
KHANH HOI
MM1 139 m -9.1 m
MM2 142 m -9.1 m
MM3 141 m -9.1 m
MM4 147 m -9.1 m
K1 119 m -8.2 m
K2 146 m -8.2 m
K3 95 m -8.2 m
K4 94 m -7.3 m
K5 110 m -7.3 m
K6 116 m -7.3 m
K7 128 m -7.3 m
K8 117 m -10.0 m
K9 100 m -10.0 m
K10 140 m -10.0 m
TAN THUAN K12 188 m -11.0 m
K12A 132 m -11.0 m
K12B 204 m -12.1 m
K12C 189 m -11.0 m
XA LAN K12C1 70 m  
TAN THUAN 2 TT2 222 m -10.5 m
PHU MY   230 m -14.0 m

 

BUOY BERTHS
Bến Phao Chiều dài bến phao (m) Tải trọng Vị trí
B.1 165 15.000.DWT Sông Sài Gòn
B.5 175 15.000.DWT
B.7 175 15.000.DWT
B.8 185 15.000.DWT
B.9 210 20.000.DWT
B.10 185 15.000.DWT
B.18 175 15.000.DWT
B.19 215 30.000.DWT
B.21 215 25.000.DWT
B.22 215 25.000.DWT
B.25 225 25.000.DWT
B.37 245 40.000.DWT Sông Nhà Bè
B.39 245 40.000.DWT
B.41 245 40.000.DWT
B.43 235 30.000.DWT
B.45 235 30.000.DWT
B.6 (SR) 225 30.000.DWT Sông Soài Rạp
B.7 (SR) 225 30.000.DWT
B.6/8 (TL) 266 60.000.DWT Thiềng Liềng