05/06/2018
Về việc thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động không làm việc đủ số năm cam kết.
Thông báo quyết định của Công ty về việc thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu.

Các tin khác:

Tin Mới