STT

Chức danh - Đơn vị

Điện thoại

Fax

Email

1

Ông Đào Quyết Tiến 
Giám đốc

0903.675.666
38.722.291

(84.8)38.729.566

tiendq@saigonport.vn

2

Ông Đào Văn Tuấn

Phó giám đốc
Kinh doanh Khai thác

0903.918.821
38.722.290

 

tuandv@saigonport.vn

3

 

Ông Trần Khánh Lâm
Phó giám đốc
phụ trách kinh tế

38.722.288
0908.115.977

 

lamtk@saigonport.vn

4

 

Bà Võ Thị Phương Loan
Trưởng Ban
Tài chính Kế toán

0903.398.583
38.722.287
38.722.289 

 

cangtanthuan2_tckt@yahoo.com.vn

5

 

Ông Phạm Mai Hùng
Trưởng Ban Tổ chức
Tiền lương Hành chánh

38.721.922
0916.896.948

 38.724.797 

maihung2701@gmail.com

6

 

Ông Phan Văn Chiến
Trưởng Ban KD Khai thác

38.724.798
0913.701.431

38.724.798  

phanchiẹn259csg@yahoo.com.vn

7

 

Bà Hoàng Phương Hiền
Phó Ban KDKT
phụ trách thương vụ

38.721.920
0903.659.686

38.721.921

hienctn@yahoo.com.vn

8

 

Ông Trần Thiện Toàn
Phó Ban Ban BHLĐ

0919.300.421
37.720.474

 

 

9

Trực ban điều hành
Văn phòng trực ban – Kết toán tàu

01234.552.268
38.724.798

38.724.838 

 

10

Ông Nguyễn Tiến Đức
Đội Phó PT đội Bảo vệ

0907.263.739
38.723.421
38.722.292

 

 

11

Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn
Đội Phó Đội Cơ giới

35.033.415

 

 

12

 

Ông Hà Phi Phùng
Đội Trưởng Kho hàng

 

0908.442.912
38.725.069

 

 

GIỚI THIỆU
HẠ TẦNG & THIẾT BỊ
QUY TRÌNH
LIÊN HỆ