Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Liên hệ

Liên hệ

XÍ NGHIỆP LAI DẮT TÀU BIỂNHọ và tên Chức vụ - Chức danh Điện thoại Email
Ban Giám Đốc
Phạm Hồng Sơn Giám đốc xí nghiệp 0903643433 hongson@saigonport.vn
Công Anh Tuấn Phó Giám đốc 0903864565 tuanca@saigonport.vn
Ban kinh doanh khai thác
Trần Thiện Sơn Trưởng ban 0903864565 sonlam7609@gmail.com
Hoàng Hải Châu  Phó ban 0909930306 kdkt.ldtb@saigonport.vn
Ban Kế toán
Phan Thị Hồng Thắm Trưởng  ban 0918181108 thamsgp@yahoo.com.vn
Ban Kỹ thuật vật tư
Ngô Hồng Long Trưởng ban KTVT 0903965052 honglong.ldtb@saigonport.vn
Phan Quang Lưu CV ATLĐ 0903664312 qpluu2016@gmail.com
Ban Tổng hợp
Nguyễn Đình Huệ Trưởng ban 0903651977 huend.ldtb@saigonport.vn